Měšćanski wopon

Tarč wobsahuje woponowe figury, kotrež steja na pisanej podłoze. Zakładne barby wopona su čerwjene, zelene, módre, žołte, čorne a běłe. Při pyšnym wuhotowanju pokazujetej so žołte a běłe jako złote a slěborne (metal). Helm wustupuje w rozdźělnej formje (13.-15. lětstotk horncojty, čworojty, štapaty a spinkowy helm). Helmowa wozdoba je na helmje postajena jako pyšny element (pjerjo, křidło, rohi atd.), w njej so husto wospjetowanje tarče jewi. Mjez helmom a wozdobu pokazuje so w 13. lětstotku třiłopjenjata króna. Helmowa třěcha twori rankojte zaramikowanje tarče. W barbojtych woponowych zwobraznjenjach pokazuja helmowe třěchi barby wopona.

Wopisowanje wopona

Jadro wopona je tarč. Wona je zdobom najstarši dźěl wopona. Jako woponowy wobraz wustupuje na tarči žołta abo złota cymbrowa murja. Wona wupjelnja połojcu tarče. Nad njej je módre polo. W rěči heraldiki to rěka: "W módrym złota murja z třomi cymbrami." Murja wobsteji z pjeć kamjentnych worštow inkluziwnje cymbrow. Dokładnje srjedź murje steji jedna z třoch cymbrow, mjeztym zo so tamnej dwě naprawo a nalěwo tarči přichilatej. Murja zestaja so z 19 kamjenjow, kotrež su w prěčnym formaće w tarči rjadowane a přez čorne smuhi fugowane. 11 kamjenjow su narěznjene předstajene. K nim liča tež wonkowne cymbry. Nad tarču je doprawa wobroćeny spinkowy helm přirjadowany, kotryž nosy jako helmowu třěchu třiłopjenjatu byrgarsku krónu. Nad tarču rosće heraldiske seklojte zwjazło, kotrež wobdawa jako ranka tarč. Jako helmowa pycha wustupuje złaha wočinjeny worjołski lět, kiž so tohorunja doprawa chila. W křidłach wospjetuje so cymbrowa murja. Helmowa pycha a rankowa wozdoba matej barby tarče.

Pokiw

Wužiwanje Budyskeho měšćanskeho wopona dyrbi so dowolić.