Dr. Siegfried Seifert bě jedyn z duchownych pućrubarjow za čas politiskeho přewróta w Budyšinje a přinošowaše z mnohimi wizijemi k znowawožiwjenju města. Z nim jako nawodu Tachantskeje pokładnje bu naše město nadregionalnje znate.

Dr. Siegfried Seifert narodźi so 1936. Wón studowaše teologiju w Lipsku a promowowaše w sakskich cyrkwinskich stawiznach. Wot 1962 do 2001 steješe w słužbje biskopskeho ordinariata Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Wot 1964 do 2001 bě wón nawoda archiwa a biblioteki tachantskeho kapitla a ordinariata, wot 1967 tachantski kustos tachantskeho kapitla swj. Pětra, wot 1985 do 2001 nawoda tachantskeje pokładnje swj. Pětra.

Dr. Siegfried Seifert měješe daloko za hranicami našeho města jako profundny znajer stawiznow Hornjeje Łužicy, Sakskeje a Čěskeje dobre mjeno. Wón přinošowaše ze swojimi wjelestronskimi znajomosćemi k wuwiću města. Hižo do politiskeho přewróta zasadźowaše so za zdźerženje historiskeho Budyskeho stareho města, tež po 1989 přewodźeše wón tutón proces. Jeho bohate znajomosće wo cyrkwinskich, měšćanskich a wuměłskich stawiznach města Budyšina, Hornjeje Łužicy, Čěskeje a Sakskeje njewotbłyšćowachu so jenož w mnohich kedźbyhódnych wozjewjenjach, wón bě tež na zjawnych zarjadowanjach husto prašany hósć. 1985 poradźi so dr. Seifertej z wotewrjenjom Tachantskeje pokładnje, wuznamne Budyske cyrkwinske pokłady zjawnosći spřistupnić. Hač k swojemu pensionowanju bě wón jeje nawoda. Prezentacija Budyskeho tachantskeho pokłada w Salzburgu přinjese 1992 našemu městu mjezynarodnu kedźbnosć, w samsnym lěće organizowaše wón wustajeńcu Salzburgskeho tachantskeho pokłada w Budyšinje. Płódne poćahi natwari wón tohorunja k našim wuchodnym susodnym krajam, to wotbłyšćowaše so w dalšich wustajerskich projektach. Dr. Seifert bě sej ze swojim skutkowanjom wulku kedźbnosć a awtoritu zdobył, z tym bě tež druhe Budyske archiwy, muzeje a zarjadnišća podpěrował.