Město Budyšin wobsedźi na zakładźe swojeje wosebiteje hospodarskeje pozicije jako dźěl Wyšocentralneho zwjazka městow sylne hospodarske splećenosće ze zhusćenym rumom Drježdźany. Jako hospodarski centrum Hornjeje Łužicy wupjelnja Budyšin wyšocentralne funkcije.

Integrowany koncept za měšćanske wuwiće Budyšina je so w januarje 2021 aktualizował. Ze zdźěłanjom „Integrowaneho koncepta za měšćanske wuwiće 2030+“ sćěhuje město Budyšin dwaj zaměraj. Prěni aspekt je nutřkowny wliw na město resp. měšćansku politiku. Koncept za měšćanske wuwiće słuži najprjedy dorozumjenju wo měšćansko-wuwićowopolitiskich předewzaćach a prioritach. Z wobzamknjenjom wodźaceho wobraza „Budyšin 2030+“ je dołhodobnje orientowany zakład za měšćansko-wuwićowopolitiske rozsudy daty, kotrež maja so do wobstejacych koncepcionelnych předstawow zadźěłać. Druhi aspekt je wonkowny wuskutk, a tu nic naposledk za docpěće spěchowanskich srědkow.

Za lěpši přehlad je so tohorunja informatiwna a přehladna krótkowersija přihotowała.