W Delnjej Kinje, Sćijecach, Małym Wjelkowje a Słonej Boršći-Bolborcach płaći z hłownymi wustawkami Města Budyšin wjesna wustawa. Z tym ma so wosobinska zamołwitosć prawnisce njesamostatnych wsow spěchować. Wsy maja sej wěstu organizatorisku samostatnosć wobchować, hačrunjež su zagmejnowane do města.

Wjesne rady w Delnjej Kinje, Sćijecach, Małym Wjelkowje a Słonej Boršći-Bolborcach so na dobu pjeć lět čestnohamtsce wola. Dalokož njeje jasnje měšćanska rada zamołwita, rozsudźi wjesna rada wo sćěhowacych pjenjezach w ramiku hospodarskeho plana a zdobom wot měšćanskeje rady za wjesny dźěl kalkulowanych srědkow:

  • Wobhospodarjenje, wuhotowanje a wužiwanje zjawnych zarjadnišćow
  • slěd pře- a wutwara k wobhospodarjenju dróhow, pućow a naměstow
  • hladanje wjesneho wobraza, parkow a zahrodow
  • spěchowanje towarstwow a zwjazkow kaž tež zarjadowanjow k hajenju tradicijow
  • hajenje kmótřistwa a partnerstwa

Małowjelkowska wjesna rada

Delnjokinjanska wjesna rada

Słonoboršćanska a Bolborčanska wjesna rada

Sćiječanska wjesna rada

terminy