Již po staletí přenechávali občané Budyšína svému městu pozemky nebo mu věnovali věcné či peněžní dary. Aby bylo možné zachovat jména těch, „kteří se v průběhu staletí zasloužili obecným prospěchem a vlídnými dary nezapomenutelný dík města Budyšína,“ v paměti jejího obyvatelstva, zřídil tehdejší starosta Dr. Heinrich Louis Zahn v roce 1917 „Zlatou knihu města Budyšína o, pod jeho správu a dohled spadající, nadacích“. Zde se nachází jména stále ještě známých mecenášů města jako Franke, von Gersdorff, Gerber, Weigang nebo Stieber. První záznamy o dárcích sahá až do roku 1519.

Městské nadace

Dnes město taktéž spravuje několik nadací jako: „Sammelstiftung der Stadt Bautzen“ (Kolektivní nadace pro město Budyšín), „Altersheimstiftung der Stadt Bautzen“ (Nadace pro domovy důchodců města Budyšína) a „Stiftung Bautzen-Heidelberg“ (Nadace Budyšín-Heidelberg), které jsou dle jejich stanov všechny všeobecně prospěšné. Sbírky a dary jsou pro všechny tři nadace i dnes možné.

Kolektivní nadace města Budyšína

Kolektivní nadace města Budyšína

Kolektivní nadace je nadací podle občanského zákoníku a současně nadací komunální. Na základě zákona o spojování místních nadací z 25.2.1948 byly místní nadace, které byly pod správou či dozorem města Budyšína, spojeny do Kolektivní nadace. Dne 1.4.1948 vykazovali za ukončený účetní rok čistý výnos 3.000,- říšských marek. Dnešní Kolektivní nadace sleduje pouze podporu sociálních, kulturních a charitativních účelů. Účel nadace je uskutečňován následujícími aktivitami:

 1. Provoz a rozvoj všeobecně prospěšných zařízení – Äußere Lauenstraße 23
 2. Podpora jednorázovým příspěvkem chudým, nemocným a lidem bez domova
 3. Zachování kulturních památek a příspěvky Městskému muzeu Budyšín
 4. Příspěvky na školní účely m. j. podpora dobrých žáků formou různých vyznamenání
 5. Příspěvek pro sirotky, poloviční sirotky a dětské domovy.

Nadace plní své úkoly z výnosů majetku nadace, které se skládají z hodnot pozemků a nemovitostí stejně jako hotovostního majetku. Za zmínku stojí např. dům v Äußere Lauenstr. 23, který je pronajatý výhradně dobročinným spolkům, a který musí být, jak předepisují v účelu nadace její stanovy, zachován a dále rozvíjen. Také zrestaurovaná „Franckesche Gruft“ na „Taucherfriedhof“ (Taucher-hřbitov), pravděpodobně nejznámější objekt bývalé Nadace pro správu hrobů je dnes Kolektivní nadací města Budyšína udržována a je o ní náležitě pečováno. O užívání nadačních výnosů rozhoduje podle stanov písemně dané představenstvo nadace, které se skládá z primátora města, starosty pro finanční záležitosti, vedoucího úřadu pro vzdělání a sociální záležitosti, vedoucího právního oddělení a jedné občanky města Budyšína.

Pronájem kolektivní nadace města Budyšína

Pronájem:

Kolektivní nadace města Budyšína pronajímá kancelářské prostory v budově Außere Lauenstraße 23:

přízemí:

1 kancelář cca. 15 m² plus vedlejší prostory
1 kancelář cca. 22 m² plus vedlejší prostory

1. patro:

1 kancelář cca. 22 m² plus vedlejší prostory

2 kanceláře (pronájem pouze společně)
1 kancelář 36 m²
1 kancelář 21 m²
plus vedlejší prostory

2 kanceláře (pronájem pouze společně)
1 kancelář cca. 27 m²
1 kancelář cca. 31 m²
plus vedlejší prostory

2 kanceláře (pronájem o jednotlivě)
1 místnost cca. 16 m² plus vedlejší prostory
1 místnost cca 43 m² plus vedlejší prostory

Kolektivní nadace pronajímá zahradní pozemek ležící na Löbauer Str. v 02625 Budyšín, pozemek číslo 2107/30 s cca. 1.240 m².

Nadace pro podporu domovů důchodců města Budyšína

Nadace pro podporu domovů důchodců města Budyšína je svéprávná nadace podle občanského zákona a současně místní komunální nadace podle § 13 Saského zákona o nadacích ve spojení s § 94 odst. 1 obecního řádu pro Svobodný stát Sasko.

Nadace přebrala jako právní nástupce dne 1.ledna 1944 majetek postižený pádem měny od říšského guvernéra v Sasku, Zemské vlády a Ministerstva vnitra zrušené svéprávné Nemocniční nadace:

 1. „Stiftung Hospital zu Maria und Martha“ (Nemocniční nadace Marie a Marty)
 2. „Stiftung Hospital zum heiligen Geist“ (Nemocniční nadace Ducha Svatého)
 3. „Stiftung Hospital zum Taucher“ (Nemocniční nadaci u Tauchera)
 4. „Johann Paul’schen Stiftungen“ (Nadace Johanna Paula)
 5. „Schneider’sche Stiftung“ (Nadace Dr. Erdmann Gottfried Schneider).

Nadace sleduje pouze všeobecně prospěšné a dobročinné účely ve smyslu části o „účelech pro daňové úlevy“ v zákoně o daních.

Hlavním účelem nadace je:
Zajištění základního bydlení nemajetným, starším občanům města Budyšína.

Tento účel je uskutečňován pomocí:
Příspěvky k zajištění bytu nebo přiměřeného bydlení.

Účel může být také splněn tím, že zařízení nabízející péči a podporu starších občanů sídlící v Budyšíně obdrží finanční podporu

Mimo to podporuje nadace:

 • zachování všednodenní kompetence a samostatnosti v běžném životě
 • podporu aktivit ve volném čase a pěstování duchovních a hudebních zájmů
 • zachování sociálních kontaktů
 • zajištění účasti na společenském životě

starších budyšínských občanů.

Podle § 5 platných stanov nadace z 26.09.2008 spadá zastupování a správa nadace orgánům, které jsou podle Saského zákona o nadacích oprávněny k zastupování a správě. Účel nadace je realizován z výnosů správy stavebních práv a nájemních smluv pozemků stejně jako z hotovostního majetku.

Nadace Bautzen - Heidelberg

Nadace je svéprávná nadace podle občanského práva. Nadace má sídlo a správu v Budyšíně. Byla založena 1997 a sleduje účel podpory partnerství měst mezi Budyšínem a Heidelbergem. Účel nadace je splňován především podporou setkávání lidí z Budyšína a Heidelbergu, účastí na společných akcích a projektech stejně jako realizací vlastních plánů v rámci partnerství měst. Přitom je pokládán důraz na kulturní účely, podpor mládeže a podporu vědy. Představenstvo nadace se skládá z primátora města Heidelberg a primátora města Budyšín.