Od stuleci wielu mieszkańców Budziszyna oddawało rzeczy i pieniądze a nawet przeznaczało swoje grunty bądź majątek na cele charytatywne. W celu upamiętnienia wszystkich darczyńców, którzy „w ciągu wielu stuleci poprzez fundaje użytku publicznego i fundacje dobroczynne zasłużyli sobie na niegasnącą wdzięczność Miasta Budziszyna i mogli na zawsze pozostać w pamięci mieszkańców miasta“, dawny burmistrz Dr. Heinrich Louis Zahn założył w 1917 roku tyw. „Złotą Księgę Miasta Budziszyna dotyczącą zarządzania i prawa kontroli podlegających miastu fundacji“ W Księdze można odnaleźć znane nawet dziś nazwiska mecenasów takich jak Francke, von Gersdorff, Gerber, Weigang czy Stieber. Pierwsze zapiski o fundatorach sięgają roku 1519.

Fundacje miejskie/Städtische Stiftungen

Jeszcze do dziś zarządzane są przez miasto Budziszyn: Fundacja Zbiorowa Miasta Budziszyn – „Sammelstiftung der Stadt Bautzen“, Fundacja Domów Spokojnej Starości Miasta Budziszyn „Altersheimstiftung der Stadt Bautzen“ oraz Fundacja miast partnerskich „Stiftung Bautzen-Heidelberg“ będące prawnie samodzielnymi jednostkami, które zgodnie ze swoimi statutami służą wyłącznie i bezposrednio interesom użyteczności publicznej. We wszystkich tych fundacjach nadal są pozyskiwane dotacje oraz darowizny.

Fundacja Zbiorowa Miasta Budziszyn/„Sammelstiftung der Stadt Bautzen“

Fundacja Zbiorowa Miasta Budziszyn/„Sammelstiftung der Stadt Bautzen“

Fundacja „Samelstiftung der Stadt Bautzen“ jest fundacją prawa cywilnego i jednocześnie fundacją komunalną. Na podstawie ustawy z 25.02.1948 o połączeniu miejscowych fundacji, lokalne podlegające miastu fundacje połaczono razem w tzw. Fundacje Zbiorową „Sammelstiftung“. Na zakończenie roku obrachunkowego do 1.04.1948 łączny czysty zysk z działaności fundacji osiągnął kwotę 3.000,00 RM (Reichsmark). Dziś Fundacja Zbiorowa koncentruje się wyłącznie i bezpośrednio na realizacji społecznych, kulturalnych i charytatywnych zadań. Cele fundacji urzeczywistniane są poprzez następujące przedsięwziecia:

 1. Utrzymanie i rozbudowa instytucji użytecznosci publicznej na ulicy – Äußere Lauenstraße 23
 2. Niesienie pomocy poprzez jednorazowe świadczenia biednym, chorym i bezdomnym.
 3. Ochrona zabytków i dotacje dla Muzeum Miejskiego.
 4. Dotacje na cele edukacyjne, wspieranie i motywacja dobrych uczniów i przyznawanie im wyróżnien.
 5. Pomoc dla sierot, półsierot i domów opieki.

Fundacja wypełnia swoje cele, korzystając z wpływów z własnego majątku, w tym z należącej do niej ziemi, nieruchomości bądź kapitalizacji środków płynnych. Warto tutaj wspomnieć, o domu na Äußere Lauenstraße 23, który wynajmowany jest tylko instytucjom użyteczności publicznej i tak jak zapisano w statucie, zgodnie z założeniami fundacji należy o niego dbać i go rozbudowywać.Fundacja opiekuje się również odrestaurowaną kryptą „Franckesche Gruft“ na zabytkowym cmentarzu „Taucherfriedhof“ należacą do najbardziej znanych obiektów dawnej „Fundacji Pielęgnacji Grobów“. O uruchamianiu środków fundacji decyduje według statutu stały zarząd fundacji, składający się z nadburmistrza, burmistrza d/s finansowych, kierownika urzędu d/s socjalnych i kształcenia, kierownika działu prawnego i jednej obywatelki miasta Budziszyna.

Wynajem/Dzierżawa Fundacji „Sammelstiftung der Stadt Bautzen“

Do wynajęcia:

Fundacja „Sammelstiftung miasta Budziszyna“ wynajmuje biura w budynku Äußere Lauenstraße 23:

Parter:

1 biuro ok. 15 m² plus pomieszczenia dodatkowe
1 biuro ok. 22 m² plus pomieszczenia dodatkowe

1. Piętro:

1 biuro ok. 22 m² plus pomieszczenia dodatkowe

2 biura (tylko razem do wynajęcia)
1 biuro 36 m²
1 biuro 21 m²
plus pomieszczenia dodatkowe

2 biura (tylko razem do wynajęcia)
1 Biuro ok. 27 m²
1 Biuro ca. 31 m²
plus pomieszczenia dodatkowe

2 pomieszczenia biurowe (do wynajęcia także osobno)
1 pomieszczenie o wielkości ok. 16 m² oraz powierzchnia dodatkowa
1 pomieszczenie o wielkości ok. 16 m² oraz powierzchnia dodatkowa

Do oddania w dzierżawę:

Fundacja „Sammelstiftung“ miasta Budziszyna wydzierżawi działkę ogrodową, położoną przy ulicy Löbauer Str. w (02625) Bautzen, (Flurstück 2107/30) o powierzchni ok. 1.240 m².

Fundacja Domów Spokojnej Starości/Altersheimstiftung der Stadt Bautzen

Fundacja „Altersheimstiftung“ miasta Budziszyna jest zdolną do czynności prawnych fundacją prawa cywilnego i jednocześnie lokalną fundacją komunalną w sensie paragrafu § 13 Saksońskiej Ustawy o fundacjach (SächsStiftG) w połączeniu z paragrafem § 94 Pkt.1 Ustawy o Gminach w Kraju Związkowym Saksonii.

Fundacja ta jako prawowity następca przejęła dnia 1. stycznia 1944 majątki zdolnych do czynności prawnych „fundacji szpitali przykościelnych“, które zostały rozwiązane z powodu zagrożeń wynikających z dewaluacji waluty przez ówczesne władze Saksonii. A były to:

 1. Fundacja Szpitalna przy Kościele Marii i Marty/Stiftung Hospital zu Maria und Martha
 2. Fundacja Szpitalna przy Kościele Św. Ducha/die Stiftung Hospital zum heiligen Geist
 3. Fundacja Szpitalna przy Kościele Taucher/die Stiftung Hospital zum Taucher
 4. Fundacje Jana Pawła/die Johann Paul’schen Stiftungen
 5. Fundacja Sznajdera/die Schneider’sche Stiftung (Dr. Erdmann Gottfried Schneider).

Fundacja realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne i społecznie użyteczne zgodnie z wytycznymi w rozdziale o „działalnosci zwolnionej z płacenia podatków“ według prawa podatkowego.

Podstawowy cel fundacji to zabezpieczenie dachu nad głową potrzebującym starszym mieszkańcom Budziszyna.

Ten cel bywa w szczególności realizowany dzięki:
Dotacjom dla zapewnienia mieszkania i zabezpieczenia godnych warunków mieszkalnych. Cel ten spełniany jest m.in. poprzez dofinansowywanie istniejących w mieście przytułków i ośrodków opieki społecznej dla starszych mieszkańców.

Fundacja stara się o:

 • utrzymywanie samodzielności i niezależności w życiu codziennym ludzi starszych
 • wspieranie aktywnego spędzania wolnego czasu, obcowania z muzyką, zaspokajanie potrzeb intelektualno-duchowych
 • zachowanie kontaktów społecznych
 • zapewnianie udziału w życiu społecznym starszych mieszkańcow Budziszyna

Zgodnie z paragrafem (§) 5 obowiazującego statutu fundacji z 26.09.2008 do reprezentacji i zarządzania fundacją upoważniony jest odpowiedni organ wyznaczony do reprezentacji i zarządzania Miasta Budziszyna zgodnie z Ustawą o Gminach w Kraju Związkowym Saksonii , (SächsGemO). Na cele fundacji są przeznaczane przychody z zarządzania prawem do dzierżawy wieczystej działek i oddawanych dzierżawcom czy z wynajmowanych nieruchomości oraz z wolnych środków pieniężnych.

Stiftung Bautzen-Heidelberg

Fundacja ta jest zdolna do działań prawnych według zasad prawa cywilnego. Jej siedziba i zarząd mieści się w Budziszynie. Została ona założona w 1997 w celu wspierania kontaktów miast partnerskich Budziszyn i Heidelberg. Cele fundacji realizowane są poprzez dofinansowywanie spotkań mieszkańców obu miast, udziału we wspólnych projektach, przedsięwzieciach i imprezach oraz organizowanie wspólnych działań w ramach partnerstwa miast. Kontakty są pielęgnowane szczególnie w dziedzinie kultury i nauki oraz w zakresie wymiany młodzieży.W skład zarządu fundacji wchodzą burmistrz miasta Budziszyna oraz burmistrz miasta Heidelbergu.